POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR”
lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) poprzez MOJĄ Politykę Prywatności chcĘ
dostarczyć Ci podstawowych informacji dotyczących zbierania i przetwarzania przezE MNIE Twoich
danych osobowych.

Dlaczego przetwarzam Twoje dane osobowe.
Nie ulega wątpliwości, że w toku MOJEJ działalności niektóre z Twoich danych osobowych, czyli
pewne informacje o Tobie, będĘ w niezbędnym i wynikającym z przepisów prawa zakresie
zbierać i przetwarzać. Będą to informacje konieczne do świadczenia dla Ciebie MOICH usług,
udzielania Ci informacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń, załatwiania reklamacji, kontaktu z
Tobą poprzez MOJĄ stronę internetową i profile w mediach społecznościowych, informacje
gromadzone w celu wykonania MOICH obowiązków księgowych, archiwizacyjnych itp.

Kto jest Administratorem Twoich danych.
Administrator danych jest podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą przetwarzane Twoje
dane osobowe gromadzone, które gromadzĘ. Administrator będzie również udzielał Ci
informacji na temat Twoich danych, dbał o ich bezpieczeństwo i wykorzystywanie Twoich danych
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Administratorem Twoich Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności
jest RAFAŁ BOJAR prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „RAFAŁ BOJAR”, z siedzibą
w PIASECZNIE przy ZŁOTEJ KACZKI 2 m.16, 05-500 PIASECZNO.


Jakie dane osobowe przetwarzam, w jakim celu, i na jakiej podstawie prawnej.
1. Abyś mógł/mogła się zE MNĄ skontaktować posługujĘ się na MOJEJ stronie firmowej
www.ONESTORYHERO,COM formularzem kontaktowym. ProsZĘ Cię wtedy o podanie Twoich danych
umożliwiających MI kontakt z Tobą za pośrednictwem adresu mailowego. Podanie tych danych
jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne żebyM mogŁ nawiązać kontakt. Jest to niezbędne,
aby móc udzielać Ci odpowiedzi na Twoje zapytania, podawać informacje o MOICH usługach,
zbierać i realizować Twoje zamówienia. Korzystam więc z danych podawanych w formularzu
jako wymagane w celu zawierania i wykonywania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes
Administratora danych. /Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO/. Jeśli podanie w
formularzu kontaktowym jakichkolwiek danych jest opcjonalne, korzystam z tych danych jedynie
za Twoją dobrowolną zgodą, którą możesz w każdym momencie cofnąć. /Podstawa prawna - art. 6
ust. 1 lit. a) RODO/.
2. Jest oczywiste, że niektóre Twoje dane osobowe będą MI niezbędnie potrzebne do zawierania z
Tobą umów i wykonywania dla Ciebie MOICH usług /np. fotograficznych oraz
prowadzenia organizowanych przezE MNIE szkoleń i warsztatów/. Dotyczy to również danych 
potrzebnych do ewentualnej dostawy wykonanych dla Ciebie prac, wydruków, odbitek, materiałów
szkoleniowych itp. Przetwarzanie Twoich danych może również odbywać się w celu załatwiania
reklamacji, ustalania i dochodzenia roszczeń, realizacji ciążących na MNIE obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w szczególności co do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ze względów
rachunkowych i podatkowych. Będą to najczęściej Twoje imię i nazwisko, dane adresowe, dane do
płatności, numer telefonu, adres mailowy i, jeśli to konieczne, nazwa firmy, numer NIP lub numer
PESEL /podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO/.
Niektóre z wyżej wymienionych informacji o Tobie zbieram za pomocą funkcjonującego na
stronie www.ONESTORYHERO.COM/POLSKA formularza zgłoszeniowego na prowadzone przezE MNIE szkolenia i warsztaty. Podanie danych oznaczonych jako wymagane jest oczywiście dobrowolne, ale bez podania ich przez Ciebie nie będĘ mÓGŁ zawrzeć z Tobą umowy i udzielać Ci dalszych
informacji. /Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.
Jeśli podanie w formularzu zgłoszeniowym jakichkolwiek danych jest opcjonalne, korzystam z
tych danych jedynie za Twoją dobrowolną zgodą, którą możesz w każdym momencie cofnąć
/Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/. Na przykład taką opcjonalną informacją będzie
pytanie jaki posiadasz sprzęt fotograficzny i jaką tematyką kolejnych warsztatów byłbyś/-abyś
zainteresowany/a.
3. Niektóre z Twoich danych mogą być przezE MNIE przetwarzane również w celach technicznych,
administracyjnych, analitycznych, statystycznych, w celu podnoszenia jakości świadczonych przezE MNIE usług, promocji i marketingu MOICH własnych usług, czy w celu ulepszania funkcjonalności
prowadzonych przezE MNIE serwisów internetowych i stron w mediach społecznościowych. Takie
działania odbywają się w uzasadnionym interesie Administratora, który chce wykonywać jak
najlepiej swoje usługi i musi wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków /podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/.
4. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest konieczne ze względu na wykonywanie
świadczonej dla Ciebie usługi, jeśli Administrator nie ma uzasadnionego interesu lub obowiązków,
jeśli chodzi o Twoje dane osobowe, wtedy może je przetwarzać za Twoją dobrowolną zgodą.
Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Na przykład, jeśli chciAŁBYM udostępnić Twoje dane ubezpieczycielowi oferującemu
ubezpieczenie sprzętu fotograficznego albo zamieścić zdjęcie z Twoim wizerunkiem, które
zrobiŁEM Ci w czasie zamówionej sesji, w kalendarzu, musiałbyś wyrazić na to swoją zgodę.
Odbiorcy danych.
Oczywiście będą zdarzać się sytuacje, w których gromadzone i przetwarzane przezE MNIE dane
osobowe będą musiały zostać udostępnione innym podmiotom w związku z wykonywaniem
świadczonych dla Ciebie usług. Oprócz tego Administrator danych może ujawnić Twoje dane
osobowe właściwym organom i osobom trzecim na ich żądanie, oczywiście tylko wtedy, jeżeli
żądanie takie ma podstawę w obowiązujących przepisach prawa.
Oto kilka przykładów. MoGĘ udostępnić listę osób zapisanych na szkolenie osobie prowadzącej
w celu sprawdzenia frekwencji. Dane w niezbędnym zakresie
będą mogły być ujawniane również bankom w celu zrealizowania płatności, podmiotom
świadczącym obsługę informatyczną Administratora danych /np. w celu ich zabezpieczenia/, 
podmiotom prowadzącym obsługę księgową Administratora itp. Zdjęcia na których będzie
utrwalony wizerunek określonej osoby będą mogły być powierzane podwykonawcom
współpracującym z Administratorem danych wykonujących postprocessing wykonanych zdjęć.
Natomiast na udostępnienie Twoich danych osobowych osobom trzecim na ich własne potrzeby np.
marketingowe, konieczna będzie Twoja świadoma i dobrowolna zgoda.

Okres przechowywania danych.
1. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych będzie niezbędne dla wykonywania dla Ciebie
określonej usługi Twoje dane będą przechowywane przez cały czas jej wykonywania. Po jej
wykonaniu Twoje dane mogą być przechowywane dalej, przez okres niezbędny dla zrealizowania
ewentualnej reklamacji, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową oraz wykonania
MOICH obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności obowiązków
podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych.
2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes
Administratora, dane będą przechowywane do czasu ustania takiego interesu albo wcześniejszego
zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie danych będzie
konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź ze względu na MOJE obowiązki
wynikające z przepisów prawa.
3. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda dane będą
przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody, chyba, że po jej wycofaniu dalsze
przechowywanie danych będzie konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź
ze względu na MOJE obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Twoje prawa w stosunku do przetwarzanych przezE MNIE danych
1. Masz prawo do informacji czy i w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe.
2. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
3. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne albo nieprawidłowe masz prawo żądać ich
sprostowania.
4. W określonych przez prawo przypadkach masz prawo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
Twoich danych osobowych.
5. Jeżeli:
• Twoje dane nie będą już niezbędne do celu w jakim były przetwarzane,
• przetwarzanie danych odbywało się na podstawie Twojej zgody, którą cofnąłeś, a nie ma
innej podstawy prawnej do tego bYM dalej przetwarzaŁ Twoje dane,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• złożyłeś/-aś skuteczny sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na
Administratorze,
• dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych
dziecku,
masz prawo do żądania usunięcia danych.
6. Masz prawo żądać przeniesienia przetwarzanych danych.
7. Masz prawo w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo masz prawo skargi do
organu nadzorczego.

W przypadku zapytań, wniosków i żądań związanych z przetwarzaniem przezE MNIE Twoich danych
osobowych prosZĘ o kontakt mailowy na adres INFO@ONESTORYHEROCOM
Bezpieczeństwo Twoich danych
Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia za pomocą środków organizacyjnych i
technicznych odpowiedniego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczenia
Twoich dany