REGULAMIN KONKURSU

 

 

NIKON Z6 - LOSOWANIE NAGRODY

firma rafał bojar I UCZESTNICY

1. WARSZTATY ONE. STORY. HERO. OZNACZAJĄ WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ FOTOGRAFA RAFAŁ BOJAR.

2. Wszyscy uczestnicy („Uczestnicy”) muszą mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcami POLSKI

3. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy firmy RAFAŁ BOJAR, JEGO rodzinA, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w tę promocję oraz w sponsorowanie.

4. Wzięcie udziału w tym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich Uczestników postanowień zawartych w tym Regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

LOSOWANIE NAGRODY I WARUNKI UCZESTNICTWA

5. Losowanie nagrODY odbędzie się w siedzibie firmy RAFAŁ BOJAR, a chęć udziału w nim można zgłaszać od 17 GRUDNIA do 30 GRUDNIA 2018 r.

6. Aby zyskać szansę na wygranie aparatU NIKON Z6 wraz z Adapterem do mocowania F („Nagroda”), Uczestnicy muszą wziąć udział w losowaniu nagrODY.

7. warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja uczestnika poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie warsztatów www.onestoryhero.com/polska, dokonania pełnej wpłaty za warsztaty one. story. hero organizowane przez firmę rafał bojar w kwocie podanej na stronie warsztatów, polubienie profilu firmy na portalu społecznościowym facebook https://web.facebook.com/rafalbojarphotography/, udostępnienie na swoim profilu społecznościowym facebook grafiki oraz informacji tekstowej dotyczącej warsztatów oraz konkursu, która zostanie przesłana przez organizatora w wiadomości e-mail, będącej odpowiedzią na zgłoszenie uczestnika na warsztaty one. story hero.

8. Zgłoszenia otrzymane po ostatecznym terminie nie będą kwalifikować się do udziału w losowaniu nagrODY. Firma rafałbojar zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji formularzy zawierających niekompletne lub nieczytelne dane. 

NAGRODA

9. Spośród ważnych zgłoszeń otrzymanych w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2018 r. zostanie losowo wyłoniony jeden zwycięzca.

10. zwycięzca otrzyma aparat NIKON Z6 wraz z Adapterem do mocowania F.

11. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani inne środki. W przypadku, gdy Nagroda jest niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma rafał bojar zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej wartości.

LOSOWANIE

12. zwycięzca zostanie wyłoniony spośród ważnych zgłoszeń za pomocą generatora numerów losowych, a nazwisko wylosowanej osoby zostanie potwierdzone przez firmę rafał bojar.

13. Firma rafał bojar opublikuje informacje dotyczące zwycięzcy 21 stycznia 2019 r., a następnie skontaktuje się z nim, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu zgłoszenia, aby uzyskać dane potrzebne do przesłania Nagrody.

14. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni, podczas których firma rafał bojar podejmuje próby skontaktowania się ze zwycięzcą pocztą e-mail, zwycięzca odrzuci Nagrodę lub odmówi jej przyjęcia, pierwotnie ogłoszony zwycięzca utraci prawo do Nagrody.

15. Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi według wyłącznego uznania firmy rafał bojar.

16. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do 31 stycznia 2019 r.

17. Regulamin loterii obowiązuje z chwilą jego opublikowania.

18. Nagroda dla zwycięzcy wyłonionego w losowaniu nagrody jest przyznawana w dobrej wierze przez firmę rafał bojar. Jeśli zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie przyjąć Nagrody, firma rafał bojar musi zostać o tym jak najszybciej powiadomiona.

DANE OSOBOWE

19. rafał bojar, z siedzibą pod adresem złotej kaczki 2/16, 05-500 piaseczno, polska, jest administratorem danych do celów związanych z odpowiednimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Uczestników. Przesłane do mnie dane osobowe są wykorzystywane przez firmę rafał bojar w celu obsługi niniejszej Promocji i, o ile ma to zastosowanie, w celach marketingowych, gdy Uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od firmy rafał bojar. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer.

20. Firma rafał bojar skontaktuje się z Państwem w celach związanych z obsługą losowania nagród lub w celu omówienia innych sposobów wykorzystania informacji podanych w zgłoszeniu do udziału w losowaniu. 

21. Firma rafał bojar zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska oraz nazwy miasta zwycięzcy oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonej osoby po terminie losowania nagrody.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

22. Firma rafał bojar zastrzega sobie prawo do unieważnienia Nagrody w dowolnym momencie oraz do zmiany Regulaminu.

23. Firma rafał bojar zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa wzięcia udziału w losowaniu nagrody i do odzyskania pełnej wartości dowolnej Nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień Regulaminu losowania nagród.

24.organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. w przypadku odwołania WARSZTATÓW zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów fotograficznych. o wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć organizator poinformuje uczestników niezwłocznie. W PRZYPADKU GDY UCZESTNIK NIE BĘDZIE WYRAŻAŁ ZGODY NA WZIĘCIE UDZIAŁU W INNYM TERMINIE ORAZ MIEJSCU WARSZTATÓW ORAZ zażąda ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY NALEŻNOŚCI ZOSTANIE SKREŚLONY Z LISTY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

25. Firma rafał bojar nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy rafał bojar za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracownika firmy rafał bojar.

26. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad Regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z losowaniem nagrody decyzja firmy rafał bojar ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

27. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania Uczestnika i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tym kraju.