REGULAMIN WARSZTATÓW

 

 

§1 Organizacja i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach fotograficznych one.story.hero.

 2. Organizatorem warsztatów jest Rafał Bojar z siedzibą firmy w Piasecznie przy ul. Złotej Kaczki 2/16, będący zarazem prowadzącym warsztatów one.story.hero.

 3. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

  1. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie 
na Warsztaty, opłacająca udział w Warsztatach i uczestnicząca w Warsztatach organizowanych przez 
Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

  2. Warsztaty – zajęcia o charakterze praktycznym z elementami wykładu prowadzone przez 
Organizatora, poświęcone wybranemu tematowi fotograficznemu;

  3. Regulamin – niniejszy „Regulamin warsztatów fotograficznych.

§2 Cele warsztatów

 1. Warsztaty skierowane są początkujących jak i profesjonalnych fotografów, chcących uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii ślubnej .

 2. Dokładny zakres warsztatów jest określony w „Planie warsztatów”.

§3 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby uzyskać możliwie największą ̨ satysfakcję Uczestnika z Warsztatów. 


 2. Organizator ma prawo cofnąć uczestnictwo Uczestnika w Warsztatach w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę ̨ Organizatora lub działań niezgodnych z Regulaminem. W powyższym przypadku wpłaty poczynione przez Uczestnika nie podlegają ̨ zwrotowi.  3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w trakcie trwania 
Warsztatów (tzw. backstage) i publikacji wykonanych zdjęć i filmów w galerii dostępnej na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Uczestnik może wyrazić zgodę ̨ na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych i dokumentacyjnych na powyższych serwisach. 


 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora w trakcie trwania Warsztatów Organizator będzie zmuszony do zmiany przebiegu Warsztatów, wówczas Organizator wykona w miejsce zmienionego przebiegu Warsztatów odpowiednie świadczenia zastępcze. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego(np. złe warunki atmosferyczne), Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planu Warsztatów.


 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki oraz za straty materialne Uczestnika zaistniałe podczas Warsztatów.

§4 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przebiegu Warsztatów zgodnie z zakresem określonym w §2 ust. 3 Regulaminu. 


 2. Podczas trwania Warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się ̨ Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora. 


 3. Uczestnik ma obowiązek przynieść na Warsztaty własny sprzęt fotograficzny. Uczestnik ma obowiązek niepozostawiania sprzętu fotograficznego oraz rzeczy Uczestnika bez opieki. 


 4. Dojazd Uczestnika na Warsztaty odbywa się ̨ we własnym zakresie. 


 5. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek w miejscu, w którym odbywają się

  warsztaty. 


 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale spowodowane względem

  Organizatora.

 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wykonywania dokumentacji audio-video przebiegu warsztatów

  i udostępniania jej osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów.

§5 Prawa autorskie do fotografii

 1. Uczestnikom przysługują ̨ prawa autorskie do fotografii wykonanych w ramach Warsztatów. 


 2. Prawa autorskie i inne prawa do utworów fotografowanych podczas Warsztatów przysługują ̨

  odpowiednim osobom trzecim opisanym w§1 ust. 3 Regulaminu oraz Organizatorowi. 


 3. Uczestnik zobowiązuje się ̨ korzystać z fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich oraz

  Organizatora, a w przypadkach, gdy jest to konieczne uzyskiwać od nich stosowną zgodę.̨ Uczestnik ma prawa publikować zdjęcia na swoich portalach społecznościowych, ale jedynie z odpowiednim oznaczeniem Organizatora oraz osób trzecich, z podkreśleniem okoliczności wykonania fotografii (udział w Warsztatach one.story.hero). W przypadku, gdy Uczestnik będzie wykorzystywał fotografie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do wystąpienia wobec Uczestnika z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym. 


 4. Uczestnik wyraża zgodę ̨ na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instagram fotografii wykonanych prz

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 


 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest Rozporządzenie Parlamentu

  Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO). 


 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika, będącego osobą fizyczną, podane przez niego w procesie zgłoszenia udziału w Warsztatach:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Uczestnikom treści dotyczących Warsztatów;   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  4. Podanie ww. danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy. 


 5. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom.§7 Opłaty za warsztaty

 1. Rezerwacja miejsca na warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku lub całości kwoty, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub formularz zgłoszeniowy. Nr konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym warsztacie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na warsztacie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.

 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z warsztatów zadatek nie będzie zwracany.

 3. Pozostała kwota za warsztaty musi być dokonana w gotówce najpóźniej w dniu warsztatów tuż przed ich rozpoczęciem. W przypadku nie wpłacenia pozostałej kwoty za warsztaty zadatek przepadnie.

 4. W przypadku wycofania uczestnictwa z warsztatów organizator nie zwraca wpłaty zadatku.

 5. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.