REGULAMIN WARSZTATÓW

 

 

 • Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 • O uczestnictwie w WARSZTATACH decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 20 osób.

1.Organizator

 • Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów,

 • Organizator zapewnia w cenie warsztatów:

– Wyżywienie podczas trwania zajęć.

 • Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty,

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora,

 • Organizator WARSZTATÓW zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na STRONACH WWW.ONESTORYHERO.COM ORAZ WWW.RAFALBOJAR.COM

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.

 • Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest zmiana programu na życzenie wszystkich UCZESTNIKÓW, z powodu wypadków losowych, ORAZ SPOWODOWANĄ DECYZJĄ ORGANIZATORA BEZ KONIECZNOŚCI KONSULTACJI Z UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW.

 

2.Uczestnik

 • Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorA w ramach prowadzonych zajęć

 • Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo

 • Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowcY lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.

 • Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na STRONACH WWW.ONESTORYHERO.COM I WWW.RAFALBOJAR.COM oraz na stronach promujących działalność RAFAŁ BOJAR,

 • Warunki wykorzystania fotografii wykonanych przez Uczestników podczas zajęć określone są w umowie, którą każdy Uczestnik ma obowiązek podpisać z modelAMI oraz Organizatorem podczas trwania warsztatów.

 • Uczestnik powinien mieć ze sobą na warsztatach aparat fotograficzny, najlepiej lustrzankę. Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora i prowadzącego warsztaty.

 • Uczestnik ma obowiązek zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do WWW.ONESTORYHERO.COM/POLSKA i nazwiskiem prowadzącego warsztaty celem wskazania, że powstały właśnie na nich.

 • Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku – plan sesji powinien być w takim stanie jak go zastał.

 

3.Opłaty

 • Rezerwacja miejsca na warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku LUB CAŁOŚCI KWOTY, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub formularz zgłoszeniowy. Nr konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon i adres emailowy.  Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym WARSZTACIE, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na WARSZTACIE decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.

 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.

 • Pełna opłata za WARSZTATY musi być dokonana najpóźniej 7 dni  od daty otrzymania maila informującego o warunkach wpłaty. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.

 • W przypadku wycofania uczestnictwa z warsztatów organizator nie zwraca wpłaty.

 • Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.